گویی همه مردم را کشته است

باب عقل و جهل

گویی همه مردم را کشته است

صدقه

باب حلم

صدقه

احادیث بیشتر

هیچ چیزی مثل قصه، در عمق وجود آدم اثر نمی‌کنه، فاطیماکست هر هفته در کنار ماهنامه ها و احادیث، یک قصه جدید برای شما منتشر می‌کنه. اگر می خواید، پادکست ها هرهفته به دستتون برسه، عضو یکی از شبکه های اجتماعی ما بشید.